ناکارآمدی نظارت بر اجرای صحیح قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست!؟

ناکارآمدی نظارت بر اجرای صحیح قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست!؟ | دیتی نیوز

قوانین مرتبط با حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست کودکان بی سرپرست و بدسرپرست – قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۷۱ – قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ – آیین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۷۴ – ضوابط تامین حداقل مسکن و اداره معیشت زندگی خانواده های بی سرپرست … ۰۴/۰۶/۱۳۷۱ – قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۸۷ – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ – تصویب نامه در خصوص طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۹۸ – قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۰۸/۱۰/۱۳۶۰ – قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۶/۰۴/۱۳۶۵ – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های قوه قضاییه یا سازمان بازرسی کل کشور، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است. پرسشگری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصل۱۷۴- بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.» ۱- حسن جریان امور پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست و چه ویژگی های دارد؟ ۲- شاخصه ها و شواهد اجرای صحیح قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از زمان تصویب تاکنون چیست؟ پرسشگری بر اساس قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور «ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل ۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني بنام سازمان بازرسي كل كشور … زير نظر رئيس قوه قضاييه … تشكيل مي‌شود. تبصره: نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول ماده (۲) اين قانون، تجزيه و تحليل آن‌ها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.» ۳- مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم به منظر بررسی حسن اجرای قوانین مربوط به حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده یا می شود چیست؟ ۴- منظور سازمان بازرسی کل کشور از نظارت قبل از اجرا در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ ۵- نظارت حین اجرا از دستگاه های اجرایی در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟ ۶- این سازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بر آنها نظارت دارد؟ ۷- روش تجزيه و تحليل انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اطلاعات جمع آوری شده در باره حسن اجرای قوانین مرتبط با حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و تطبيق عملكرد دستگاه های اجرایی با اهداف و تكاليف قانوني چیست؟ ۸- پيشنهادهاي مناسب ارايه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در جهت حسن جريان امور پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ «ماده ۲- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد: الف) بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و … ب) انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود. ج) اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذي‌ربط و در مورد شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و …» ۹- برنامه منظم و گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت مستمر نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از بدو تاسیس تاکنون چیست؟ ۱۰- برنامه سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت فوق العاده نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از بدو تاسیس تاکنون چیست؟ ۱۱- اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي توسط سازمان بازرسی کل کشور در حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از بدو تاسیس تاکنون چیست؟ «ماده ۱۱- سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد: الف: بهره‌گيري از توان تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخش‌هاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله. د: ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي. هـ: اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» ۱۲- نحوه همکاری سازمان بازرسی کل کشور با تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد در حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ ۱۳- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده در حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ ۱۴- گزارش عملکرد اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي در حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ پرسشگری بر اساس آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور «ماده ۳- اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين مي‌گردد. الف) فرامين مقام معظم رهبري. ب) سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام. ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات. د) برنامه‌هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضاييه. هـ) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.» ۱۵- با توجه به وجود مطالبات رهبری، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و وجود انتظارات و نیازهای مردم پیرامون حل مشکلات جامعه آیا نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي سازمان بازرسی کل کشور قرار داشته و دارد؟ ماده ۴: برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت‌ها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضاييه مي‌رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي‌هاي مستمر، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد. الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين‌شده در سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي. ب) نحوه عملكرد و رفتار مسئولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌اي و شئون اسلامي. ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه‌هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايه‌گذاري، رقابت پذيري، اشتغال‌زايي، تراز تجاري، فاصله دهك‌هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت قضايي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط‌زيست در حدود وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان. ۱۶- آیا تاکنون برای بررسی حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از سوی سازمان بازرسی کل کشور نظارت و بازرسی مستمر یا فوق العاده انجام شده است؟ «ماده ۱۸- سازمان مي‌تواند با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، … با رعايت اصول و قواعد علمي، آن‌ها را تجزيه و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارايه پيشنهادهاي مناسب، براي مراجع مربوط ارسال ‌دارد.» ۱۷- اصول راهبردی و کاربردی (رعایت اصول و قواعد علمی در جمع بندی، تجزیه و تحلیل و استنتاج) سازمان بازرسی کل کشور در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی های مستمر پایش حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ ماده ۲۱: بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد: الف) كسب آگاهي‌هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت. ب) احراز صلاحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده ۲۰ اين آيين‌نامه. ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش‌هاي مناسب و مقتضي. د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك‌ليست)، رجوع به سوابق و گزارش‌هاي موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت. ۱۸- بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نیازمند کسب چه آمادگی های علمی و عملی است؟ ۱۹- صلاحیت بازرس حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نیازمند چگونه احراز می شود؟ ۲۰- تعیین اهداف و انتخاب روش مناسب برای تحقق اهداف بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نیازمند چگونه صورت می گیرد؟ ۲۱- بازبینه بازرسی (چک لیست) حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ ماده ۲۲: بازرس يا هيأت بازرسي مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي؛ از جمله با استفاده از روش‌هاي زير جمع‌آوري نمايد: الف) مشاهدات. ب) استطلاع از شهود و مطلعين. ج) مطالعه سوابق و پرونده‌هاي موجود و تهيه مدارك لازم از آن‌ها. د) كسب نظر كارشناسي. هـ) استعلام نظر مسئولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسي. ۲۲- روش جمع آوری اطلاعات لازم در بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ «ماده ۴۷- … در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود: الف) تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندي آن‌ها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آن‌ها در گزارش. ب) تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي. ج) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي. د) اعلام ‌نظر بر حسن جريان امور و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي‌گرفت و بيان اشكالات، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم. هـ) اخذ دفاعيات و نقطه نظرات عالي‌ترين مسئول دستگاه مورد بازرسي در بازرسي‌هاي برنامه‌اي و مهم به صورت مكتوب در رابطه با اشكالات و تخلفات و منعكس نمودن آن در گزارشات. و) استنتاج از مجموعه بررسي‌ها و اعلام نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مؤثر و ارايه پيشنهادهاي مناسب و اصلاحي و قابل اجرا. ز) تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارايه شده.» ۲۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چگونه صورت می گیرد؟ ۲۴- وضع موجود اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چگونه است؟ ۲۵- موارد اختلاف اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تا وضع مطلوب کدام است؟ ۲۶- روش استنتاج در پایش اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ ۲۷- چرا مجموعه گزارشات نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری پیشنهادات پیرامون پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نتوانسته است تاکنون به حل مشکلات مربوط به موضوع حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست منتهی شود؟ ۲۸- آیا روش جاری در تنظیم و تدوین گزارشات بازرسی و نظارت پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست توانایی حل مشکلات زندگی مردم در زمینه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را دارد؟ ماده ۴۸: تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، حتي‌الامكان به ترتيب زير است: الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه‌كنندگان گزارش. ب) فهرست مطالب. ج) خلاصه گزارش:‌ موضوع بازرسي، نتيجه‌گيري‌ها و پيشنهادها. د) مقدمه‌: كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي‌كند. هـ) متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصله از بررسي‌ها را نشان مي‌دهد، شامل: ۱: تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي. ۲: قلمرو مكاني و زماني بازرسي. ۳) روش و چگونگي جمع‌آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده. ۴) استنتاج و ارايه نظرها. ۵) پيشنهادها. و) مستندات و مداركي كه براي مراجعه لازم است. ۲۹- تکلیف گزارشات بازرسی و نظارتی که از نظر شکلی مطابق الگوی ارائه شده در ماده ۴۸ است ولی منجر به حل مشکلات مرتبط در زندگی مردم نمی شود چیست؟ ماده ۵۰: در ارايه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود: الف) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد. ب) صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود. ج) شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرار گيرد. د) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش‌هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود. هـ) در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود. و) تشويق، تقدير، ارتقا، اعطاي نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست‌هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسئولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي، ‌بايد مستند و مستدل باشد. ز) درخواست ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد. ح) راجع به احكام قضايي كه مغايرت بين آن‌ها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد. ط) چنانچه سوءجريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذي‌ربط داده مي‌شود. ۳۰- گزارش پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از بدو تاسیس تاکنون چیست؟ ۳۱- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از بدو تاسیس تاکنون چیست؟ ۳۲- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در تصویب مقررات جدید در دستگاه‌هاي مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از بدو تاسیس تاکنون چیست؟ «ماده ۵۴- سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش‌هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسئولان ذي‌ربط، انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آن‌ها بدون عذر موجه، اقدامات زير را انجام دهد: اول) تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون. دوم) تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به مرجع قضايي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش. ۳۳- گزارش عملکرد این سازمان در تذکر و تاکید بر اجرای پیشنهادات مرتبط با حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ ۳۴- گزارش عملکرد این سازمان در تهیه گزارش استنکاف دستگاه های اجرایی از اجرای پیشنهادهای مربوط به حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ ۳۵- گزارش پیگیری های قضایی سازمان بازرسی کل کشور در بررسی حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از بدو تاسیس تاکنون چیست؟ ۳۶- الگوی آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی، ارائه پیشنهادات و نحوه پیگیری تا حصول نتیجه نهایی در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ ماده ۶۲: سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را (كه در اجراي بند «ب» ماده ۱۱ قانون تشكيل گرديده و اساس‌نامه آن به تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است) طراحي و با تعيين پست‌هاي سازماني لازم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروه‌هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساس‌نامه اقدام نمايد. ۳۷- گزارش عملکرد دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی کشور در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از بدو تشکیل تاکنون چیست؟ ماده ۶۴: سازمان مي‌تواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود. مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه‌اي از آن را نيز براي بالاترين مقام مسئول خود ارسال مي‌دارند. ۳۸- سیاست تعاملی سازمان بازرسی کل کشور با ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني در نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ ماده ۶۵: سازمان در اجراي بند «الف» ماده ۱۱ قانون، مي‌تواند از ظرفيت‌ تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه‌هاي مختلف از جمله در امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيط‌زيست و ارتقاي ميزان سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون‌مداري و كسب اطلاعات و اخبار ارزيابي‌ها و پيشنهادها بهره‌مند شود و از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكل‌هاي مذكور در انجام برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات و مشاوره‌هاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد: الف) با ايجاد واحدي در ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين شرح وظايف و نحوه تعامل تشكل‌ها و اشخاص واجد شرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و اشخاص نامبرده و با كمك به تشكيل انجمن‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نظارتي، زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند. دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخص‌هاي انتخاب تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد‌ شرايط با رعايت ماده ۳ قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد. ب) با شناسايي تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و در بانك اطلاعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات هر يك ثبت و ضبط شود. ج) انجام هر يك از مأموريت‌هاي فوق ‌بايد به نحو روشن و رسمي به تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابلاغ و نحوه همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي مشخص و هدايت و نظارت لازم معمول شود. همكاري اشخاص فوق‌الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ‌گونه رابطه استخدامي با سازمان ايجاد نمي‌نمايد؛ ليكن سازمان مي‌تواند برخي از هزينه‌هاي انجام كار و يا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نمايد. د) هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه‌ پيش‌بيني و به دولت پيشنهاد مي‌شود. ۳۹- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در همکاری و نحوه سازماندهی سازمان های مردم نهاد پیرامون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از بدو تاسیس تاکنون چیست؟ ماده ۶۶: به منظور اطلاع‌رساني عمومي، شوراي مشورتي اطلاع‌رساني با رعايت بند «هـ» ماده ۱۱ قانون به رياست رئيس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئولان ذي‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رساني تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: الف) تعيين سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و شاخص‌هاي اطلاع‌رساني و آگاهي‌ بخش عمومي. ب) نحوه پاسخگويي به افكار عمومي در مورد موضوعات و مسايل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظايف سازمان. ج) نحوه افزايش اثربخشي اقدامات سازمان با اطلاع رساني مناسب و به موقع. د) تعيين نحوه انتشار گزارش‌هاي داراي طبقه‌بندي با رعايت قانون انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و آيين‌نامه مربوط. هـ) تعيين مقامات مجاز به اطلاع‌رساني و حدود اختيارات آنان. و) تعيين ميزان و موضوعات قابل اطلاع‌رساني (ارايه تمام يا بخشي از گزارش‌ها). ز) چگونگي ارايه برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، فعاليت‌ها و عملكرد سازمان و واحدهاي مربوط. ح) پاسخگويي به مقالات و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا گزارش‌هاي سازمان. ط) تعيين موضوعات و اطلاعات قابل ارايه در نشريات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي و منطقه‌اي نظير انجمن آمبودزمان آسيايي، مؤسسه آمبودزمان جهاني و انجمن بين‌المللي مسئولان مبارزه با فساد.نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

ناکارآمدی نظارت بر اجرای صحیح قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست!؟

تهيه شده توسط سیاست روز

اخبار سیستان و بلوچستان

جدیدترین اخبار سراسر ایران و دنیا با بخش خبری دیتی وب ببیند
بخش خبری وبسایت دیتی وب: دیتی نیوز

شکوهی

Next Post

انجام امور دیپلماتیک یا مداخله‌گری؟!

چ سپتامبر 16 , 2020
انجام امور دیپلماتیک یا مداخله‌گری؟! | دیتی نیوز سفارت‌خانه‌های غربی در ایران هیچ وقت به خوبی به وظایف قانونی خودشان عمل نکردند و همواره خارج از چارچوب‌های قوانین دیپلماتیک اقدام کردند. چند روز گذشته دستگاه دیپلماسی کشورمان سفیر آلمان را به منظور اقدام خارج از عرف دیپلماتیک به وزارت امور […]
خبر جدید | اخبار ایران و جهان | دیتی نیوز | دیتی وب