تهدیدها و فرصت های موافق نامه های بین المللی!؟

تهدیدها و فرصت های موافق نامه های بین المللی!؟ | دیتی نیوز

معرفی گزارش شناسنامه گزارش عنوان: شرح مبسوط قانون اساسی: شرح اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی مؤلف: حسین خلف رضایی زیر نظر: دکتر عباسعلی کدخدایی معاونت: پژوهشی شماره مسلسل: ۱۳۹۵۰۰۰۵ تاريخ انتشار: ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ تعداد صفحات: ۲۸ صفحه ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان منبع: درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان در چکیده گزارش اینگونه آمده است: سوابق اعطای امتیازها و قراردادهایی که منابع و منافع ملی را به تاراج دادند ذهنیت تاریخی و افکار عمومی ملت ایران را چنان مکدر و برآشفته ساخت تا پس از انقلاب اسلامی مقررات متعددی وضع نمایند تا مانع از تکرار چنان وقایعی گردد. چنانکه واگذاری امتیاز به بیگانگان ممنوع گردیده و صلح و داوری و هرگونه موافقت نامه بین المللی منوط به تصویب مجلس گردیده است. در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: معاهدات در سراسر تاریخ مکتوب وجود داشته است و نشانه هایی از آنها تا هزاره سوم قبل از میلاد نیز دیده شده است. معاهدات از گذشته های دور مهم ترین وسیله تنظیم روابط دولت ها بوده و در دوران جدید از منابع حقوق بین الملل به شمار می آید. حقوق بین الملل نحوه ابراز اراده و رضایت دولت ها مبنی بر التزام به معاهدات بین المللی را به مقررات داخلی کشورها احاله داده است. بنابراین ممکن است روال التزام قانونی به این عهود در صلاحیت قوه مجریه و یا مقننه و یا مشترک باشد و یا اساساً در اختیار رئیس کشور باشد. در جمهوری اسلامی ایران، بنا بر اصل ۷۷ قانون اساسی، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و پس از آن می بایست وفق اصل ۱۲۵ به امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او برسد. اگرچه مراجع تصویب معاهده در قانون اساسی به صراحت مشخص شده اند اما در خصوص اینکه قلمرو موضوعی اصل ۷۷ کدام قرارداد یا موافقت نامه بین المللی را در بر می گیرد ابهاماتی وجود داشته و دارد. در درجه بعد، قلمرو شخصی این اصل، یعنی در مورد شخصیت طرف های یک قرارداد بین المللی نیز اختلاف نظرهای وجود دارد. در نتیجه گیری و ملاحظات پایانی اینگونه آمده است: تنظیم روابط بین المللی و سیاست خارجی از مهم ترین مأموریت های هر دولت است که عقد موافقت نامه های بین المللی یکی از مهم ترین ابزارهایی است که به آن جامه عمل می پوشاند. قراردادهای بین المللی به جهت تأثیرات و سهم عمده ای که در منافع ملی هر کشور دارند بیش از دیگر امور در این زمینه خودنمایی کرده و همواره مورد توجه ملت ها قرار داشته اند. سوابق اعطای امتیازها و قراردادهایی که رهاورد آنها تاراج منابع و منافع ملی بود، ذهنیت و افکار عمومی ملت ایران را چنان مکدر و برآشفته ساخت تا پس از انقلاب اسلامی مقررات متعددی وضع نمایند تا مانع از تکرار چنان وقایعی گردد. در زمان بررسی و تدوین اصل ۷۷ قانون اساسی، این نگرانی را در بیان خبرگان قانون اساسی به عنوان نمایندگان ملت، به وضوح می توان مشاهده کرد. با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس تدوین و بررسی قانون اساسی به نظر می رسد که در وهله اول، بسیاری از اعضای این مجلس با نگاه به این سابقه، مفهومی غیر از مفهوم خاص و اصطلاحی موافقت نامه های بین المللی را در نظر داشته اند و در واقع نیز بسیاری از قراردادهایی که منافع ملی را به تاراج برده اند، با مفهوم معاهدات حقوق بین الملل منطبق نبوده اند. متن پیشنویس این اصل رهیافت ذهنی فوق را تقویت می کند؛ آنجا که با بیان عبارتی موسع و تمثیلی، هرگونه قرارداد بین المللی مشمول نظارت نمایندگان ملت در نظر گرفته شده بود. اما این تمام واقعیت نیست و اینگونه نیست که در تدوین اصل مزبور مفهوم اصطلاحی معاهده مورد بحث قرار نگرفته باشد. بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی گویای این امر است و شاید بتوان گفت که در نهایت، اجمالاً مفهوم اصطلاحی معاهده مورد پذیرش مجلس تدوین قانون اساسی قرار گرفته است؛ گو آنکه به دلیل ابهاماتی که در قلمرو دقیق این مفهوم در نظر خبرگان قانون اساسی وجود داشته، در بیان اصل جانب احتیاط گرفته شده و از تعابیر گوناگونی برای اشاره به این مفهوم استفاده شده است، به گونه ای که مصداقی از آن از قلمرو اصل خارج نشود. آنچه در رویه دولت و تفاسیر بعدی شورای نگهبان راجع به قراردادها و موافقت نامه های بین المللی مشمول اصل ۷۷ رخ داده نیز با مفهوم اصطلاحی معاهدات در حقوق بین الملل همخوانی داشته است و با توضیح اخیر می توان پذیرفت که کاشف از اراده مقنن بوده است و نباید آن را تفسیری عملگرایانه و مصلحت جویانه انگارید. نکته ای که رهیافت فوق را پشتیبانی می کند این است که خبرگان قانون اساسی برای رفع نگرانی و سد راه قراردادهای ننگین و مضر برای منافع ملی تنها به اصل ۷۷ بسنده نکرده اند و در جایجای قانون اساسی تلاش کرده اند تا روزنه نفوذ اجانب را مسدود سازند. ارزیابی بخش های گزارش الف) عنوان – آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله – آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر – آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر الف) چکیده – آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله – اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ بله – آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ بله ب) فهرست – آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است. – آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر – آیا گزارش دارای فهرست اعلام و اشخاص، مکان ها و … است؟ خیر پ) مقدمه – آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر – آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر – آیا از واژگان کلیدی و اصطلاحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خیر – آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر ت) روش کار – آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی است. – آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر – آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر – اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر ث) یافته ها – آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر – آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر – آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است. – راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است. – آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقد روش آماری است. ج) بحث – آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر – آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر – آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر – آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر – آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر چ) جدول ها، نمودارها و تصاویر – آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر – آیا جدول ها، نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است. – آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شکل ها است. ح) پیوست ها – آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست است. – آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است. – آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است. خ) منابع – آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله – آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله – آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر – شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی – آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر – آیا گزارش از منابع بین بخشی و بین رشته ای داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خیر ارزیابی محتوایی گزارش الف) سامان مندی – آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر – آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ خیر – آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سوالات مشخص است؟ خیر – آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر – آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و … در گزارش انجام شده است؟ خیر – آیا در پایان هر فصل، بخش و … مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خیر – آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بله ب) نوآوری – آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر – آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر – آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر – آیا گزارش مدعی ارائه محصولات یا خدمات جدید است؟ خیر – آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خیر – آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر پ) اهمیت – آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر – آیا چینش مطالب در گزارش بر اساس درجه اهمیت موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر – آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار توجه شده است؟ خیر ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن – آیا متن گزارش روان و سلیس است؟بله – آیا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خیر – آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله ث) جامعیت – آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر – آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و … توانسته است به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصویر، نمودار و جدول هاست. – آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ خیر – آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر – آیا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر ج) اعتبار – آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ خیر – آیا شواهد، منابع و استدلال های موجود در گزارش از اعتبار علمی لازم و کافی برخوردار است؟ خیر – آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ خیر ارزیابی اجتماعی گزارش الف) مخاطبان و ذینفعان – مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی هستند؟ اعضای شورای نگهبان – آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص – آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص – آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص ب) تاثیرگذاری اجتماعی – آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر – آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر – آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر – آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر – آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر – آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر – آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ خیر – آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کرده است؟ خیر – آیا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر – آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ خیر پ) نیازمحوری – این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی – آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفکیک نوع نیازهای مخاطبان (خلاءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را (برنامه های ایجادی، جبرانی، پیشگیرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر – آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاستگذاری و سازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر پ) رتبه ها و جوایز – آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر – آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر است؟ خیر ت) تقدیر و تشکر – آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امور علمی و فنی و…) سپاسگزاری شده است؟ خیر – آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته است؟ خیر ارزیابی های شکلی گزارش الف) ویراستاری فنی – آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر – آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ خیر – آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و …) گزارش مناسب است؟ خیر – آیا آیین نگارش واژگان و جملات بر اساس زبان فارسی معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر – آیا در گزارش برای واژگان و اصطلاحات علمی بیگانه، معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خیر – آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و …) به درستی انجام شده است؟ خیر ب) ویراستاری علمی – آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله – آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر – آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر – آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله – آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله – آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟بله ج) ویژگی های خاص – آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و… است؟ خیر – آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بلهنویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

تهدیدها و فرصت های موافق نامه های بین المللی!؟

تهيه شده توسط سیاست روز

اخبار سیستان و بلوچستان

جدیدترین اخبار سراسر ایران و دنیا با بخش خبری دیتی وب ببیند
بخش خبری وبسایت دیتی وب: دیتی نیوز

شکوهی

Next Post

بیانیه کافی نیست،عمل گرایی باید

د سپتامبر 21 , 2020
بیانیه کافی نیست،عمل گرایی باید | دیتی نیوز اگرچه اتحادیه اروپا در قالب دولت‌های خود بیانیه‌هایی را برای حفظ برجام به عنوان میراث دیپلماتیک خود صادر می‌کند اما، در عمل شرکت‌های اروپایی توانایی ارتباط با تهران را ندارند و دولت‌های اروپایی نمی‌توانند در این شرایط اقتصاد جهانی از آنان حمایت […]